Rabu, Jun 23, 2010

PENGURUSAN ASET

ASET

Aset ialah pemilikan sesuatu yang berharga yang diperolehi bagi tujuan memegang atau menggunakan dalam sesuatu tempoh atau sepanjang masa di dalam menguruskan sesuatu institusi.

ASET KERAJAAN

Wang awam

Harta berbentuk fizikal

Tanah dan bangunan

Jalan raya

Kenderajaan/loji

Senjatapi dan peluru

Stor perubatan

Stor pakaian

Kelengkapan pejabat


DEFINISI ASET

Aset adalah harta modal, barang-barang stok, hartanah, bangunan, jalan dan tanah yang diperolehi secara pembelian daripada peruntukan kerajaan, disita, dilucuthak, dirampas, tidak dituntut, tidak bertuan, hadiah atau pemberian.

DEFINISI HARTA MODAL

Barang-barang takluak yang bernilai rm500 atau lebih setiap unit (tidak termasuk perabut, permaidani, langsir dsbnya)

KATEGORI HARTA MODAL

Kenderaan (kereta, van, motorsikal dan sebagainya).

Loji (loji pusat hawa dingin, loji pembersihan air dan sebagainya).

Mesin peralatan dan kelengkapan pejabat dan sebagainya.(Kamera, komputer, mesin taip dsb).DEFINISI INVENTORI

Barang-barang takluak yang bernilai kurang dari rm500 setiap unit (termasuk perabot, permaidani, langsir dsbnya tanpa mengambil kira kos).

KATEGORI INVENTORI

Peralatan dan kelengkapan pejabat (alat pengira, kipas angin, dsbnya).

Perabot, permaidani, langsir, (kerusi, meja, langsir, kabinet besi, almari dsbnya.)

DEFINISI BEKALAN PEJABAT

Termasuk semua barang luak (consumables) (ball pen, kertas am dsbnya). Alat tulis serta kelengkapan pejabat takluak (non-consumable) yang rendah nilainya dan tidak ekonomi untuk dikesan penempatannya secara satu persatu (gunting, stapler dsbnya).

MERANCANG KEPERLUAN

1. Menentukan keperluan

2. Mengkaji penggunaan

3. Membuat anggaran penggunaan

PEROLEHAN / PEMBELIAN

Tujuan: untuk mendapatkan nilai yang terbaik.

1. Pembelian yang paling menguntungkan.

2. Pastikan peruntukan mencukupi.

3. Kuasa pembelian diperolehi.

4. Spesifikasi barang ditentukan.

5. Nasihat teknikal diperolehi.

6. Dasar dan pertaturan pembelian dipatuhi.

PENYIMPANAN

Tujuan: untuk mengelakkan daripada kehilangan, kekurangan, kerosakan, keusangan dan kelusuhan.

1. Simpan di tempat yang sesuai dengan jenis barang.

2. Memberi perhatian kepada cara susunan barang-barang.

3. Pastikan keselamatan barang-barang.

4. Sediakan tanda-tanda amaran.

PENYELENGGARAAN

Tujuan:

Untuk melanjutkan usia penggunaan barang dan sentiasa di peringkat yang efisyen.

Untuk menentukan keselamatan pengguna.

JENIS PENYELENGGARAAN:

1. Penyelenggaraan dirancang.

2. Penyelenggaraan tidak dirancang.

PEMINDAHAN / PENGELUARAN

Tujuan: Bagi mempastikan bahawa kesemua pemindahan atau pengeluaran dibuat dengan kebenaran.

1. Pemindahan/pengeluaran barang dibuat dengan kebenaran bertulis.

2. Pastikan barang yang dipindah sampai ke destinasinya.

3. Dapatkan perakuan terima pemindahan.

4. Pengeluaran biarlah dalam kuantiti yang munasabah.

PENGGUNAAN

Tujuan: Bagi mempastikan harta Kerajaan digunakan dengan berkesan untuk mencapai objektif tertentu.

1. Penggunaan mengikut keperluan barang-barang.

2. Penggunaan mengikut cara yang ditetapkan.

3. Penggunaan adalah di bawah kawalan/penyeliaan.

4. Penggunaan hendaklah dibuat secara berhati-hati.

MEREKOD

Tujuan: Kawalan secara dokumen supaya dapat mengesan dan mengakaun semua harta yang dimiliki.

1. Pastikan semua harta kerajaan direkod dengan kemaskini. (rujuk pekeliling perbendaharaan 2/1991)

2. Wujudkan sistem maklumat yang kemaskini dan berkesan bagi memudahkan pihak pengurusan mencapai penggunaan yang optima serta pengurusan harta yang cekap.

3. Pastikan semua harta kerajaan mempunyai label hak milik kerajaan dan nombor kod.

JENIS DAFTAR REKOD

Daftar harta modal - kew 312, 312a

Daftar inventori - kew 313

Daftar stok dan bekalan pejabat -kew 314

Daftar pergerakan harta modal – kew 315

PEMERIKSAAN / VERIFIKASI

Tujuan: Kawalan secara fizikal supaya dapat mempastikan barang-barang masih ada dalam keadaan yang baik.

1. Verifikasi/pemeriksaan perlu diadakan mengikut lat masa yang ditentukan.

2. Pemeriksa/pemverifikasi stok perlu dilantik secara bertulis.

3. Pemeriksaan dibuat secara sistematik.

4. Sediakan laporan-laporan yang tertentu.

PELUPUSAN

Tujuan: Bagi membatalkan atau mengeluarkan rekod barang-barang daripada daftar.

1. Membolehkan jabatan membeli atau mendapatkan barang baru.

2. Menjimatkan ruang simpanan.

3. Mengelakkan susut nilai yang berterusan.

4. Mengelakkan kemungkinan barang disalahgunakan.

5. Mengelakkan risiko kehilangan.

KEHILANGAN

Tujuan: Mempastikan bahawa segala kes kehilangan harta kerajaan disiasat, dilapor dan tindakan sewajarnya diambil.

1. Semua kehilangan perlu dilaporkan.

2. Kehilangan jenayah memerlukan laporan polis serta laporan awal

3. Siasatan jabatan/kementerian perlu diadakan.

4. Laporan akhir.

5. Dapatkan ganti jika kehilangan wang.

6. Hapuskira jika kehilangan barang/ wang.PERANAN dan TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

1. Mengawasi aktiviti perolehan dan pengurusan stor supaya ianya berjalan dengan lancar dan sistematik;

2. Memastikan pembelian dibuat mengikut paras stok yang ditentukan;

3. Memastikan semua loji dan lain-lain harta diselenggarakan dengan segera;

4. Memastikan stok yang usang dan berlebihan dilupuskan dengan segera;

5. Mengawasi penyelenggaraan dan pengurusan kenderaan dilaksanakan sewajarnya;

6. Menentukan verifikasi stok dan pengiraan stok dilakukan mengikut latmasa yang ditetapkan;

7. Memberi perhatian terhadap masalah dan kebajikan kakitangan stor.

8. Melantik Lembaga pemeriksa bagi pelupusan

9. Melantik Pegawai/lembaga Penyiasat bagi kehilangan

10. Melantik Pemverifikasi stok

11. Menimbang dan meluluskan hapuskira untuk kes-kes kehilangan

12. Menimbang dan meluluskan pelupusan

13. Menimbang dan meluluskan hapuskira untuk kes-kes kehilangan

14. Mengambil tindakan tatatertib dan surcaj

KAWALAN HARTA MODAL/ INVENTORI/BEKALAN PEJABAT

Arahan perbendaharaan207 hingga 285 (sehingga 1981)

Arahan perbendaharaan - tatacara pengurusan stor (spp. 27/1981) - berkuatkuasa 1.1.1982

Surat pek.perbendaharaan bil.3/1985 (penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor berkuatkuasa 17.1.1985

Pekeliling perbendaharaan bil.2/1991 (penggunaan borang-borang baru bagi pengurusan harta modal, inventori dan bekalan pejabat)

Surat pekeliling am bil.2/1995 (mengenai penyelenggaraan harta kerajaan berkuatkuasa 21.3.1995

Surat pekeliling perbendaharaan bil.12/95 - mengenai tanggungjawab pegawai pengawal mengenai pengurusan stor

Pekeliling perbendaharaan bil.2/80 -penyenggaraan kenderaan dan loji

Surat pekeliling perbendaharaan bil.2/97 - panduan menguruskan pelupusan aset awam

Arahan perbendaharan 314 - 328 - urusan menguruskan kehilangan

ISU/MASALAH
i) Kurang perhatian, pengawasan dan penyeliaan oleh Peg.Pengawal/Ketua Jab.
ii) Tiada Perancangan pembelian
iii) Perekodan stok dan aset tidak memuaskan
iv) Prestasi lemah dan kadar pusingan stok rendah
v) Stok berlebihan dipesan dan disimpan
vi) Stok yg.lambat dan tidak bergerak terus disimpan

vii) Pemeriksaan dan verifikasi stok tidak dibuat
viii) Pelupusan lewat
ix) Kehilangan berlaku tidak terus dilaporkan
x) Aset tidak dijaga atau diuruskan dengan baik
xi) Tiada maklumat/data stor yang kemaskini
xii) Tanah dan bangunan dibiarkan dan tidak diusahakan utk memperolehi hasil
xiii) Kelemahan pengurusan aset
xiv) Tiada tindakan susulan Jawatankuasa Kira-kira Awam Negara (PAC)

TINDAKAN

Jawatankuasa kabinet mengenai keutuhan Pengurusan Kerajaan

Jawatankuasa Pengurusan Pengurusan Aset Jabatan

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan


1. Kaji semula keperluan stor yang sedia ada (tutup/kurang/menggabung )

2. Kurangkan pegangan stok

3. Kurangkan bilangan item yang disimpan

4. Penyeragaman item yang disimpan

5. Amalkan perolehan ‘Just In Time’ di mana sahaja mungkin

6. Simpan hanya stok operasi

7. Perekodkan melalui komputer

8. Mengkaji semula tempoh simpanan

CARA PENDEKATAN TINDAKAN SUSULAN

1. Beri perhatian meningkatkan pengawasan dan penyeliaan

2. Lantik pegawai aset

3. Pastikan perancangan perolehan

4. Pastikan wujud penyelarasan di antara perolehan dan penyimpanan stok/pengurusan aset.

5. Monitor prestasi dan kadar pusingan stok

6. Pastikan pemeriksaan dan verifikasi dibuat di stor dan aset diperiksa.

7. Pastikan ada jadual penyelenggaraan supaya aset diuruskan dengan baik.

8. Pastikan baki stok disemak, adakan anggaran realistik sebelum pesanan baru dibuat.

9. Monitor pelupusan dan pastikan tindakan tindakan pelupusan diambil atas stok yang lambat dan tidak bergerak.

10. Monitor kehilangan.

11. Semak rekod stok dan aset
12. Pastikan maklumat/data stor sentiasa kemaskini

13. Tanah dan bangunan yang digunakan diusahakan untuk memperolehi hasil

14. Teliti laporan-laporan kelemahan pengurusan aset dan ambil tindakan susulan


TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

Selenggara dan memeriksa harta awam

Sedia laporan pemeriksaan kepada pegawai pengawal- borang kew 300w

JADUAL PEMERIKSAAN HARTA AWAM

Harta Modal

Inventori

Bekalan Pejabat

Verifikasi Stok:

Barang sangat menarik

Barang menarik

Barang tidak menarik

Pemeriksaan stok

Pemeriksaan mengejut

2 tahun sekali

Sekali setahun.

2 kali setahun

1 kali setahun

1 kali dalam 2 tahun

1 kali seminggu

Dari masa ke masa


PELUPUSAN HARTA

Sebab pelupusan;

Permohonan Pelupusan;

Penurunan Kuasa Pelupusan;

Perlantikan Lembaga Pemeriksa;

Kaedah Pelupusan;

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997


SEBAB PELUPUSAN

Aset telah diguna dan tidak diperlukan lagi;

Aset belum guna tetapi berlebihan;

Aset sudah diguna tetapi tidak ekonomi dibaiki;

Aset telah tidak boleh digunakan lagi.

Peruntukan Perkapita Prasekolah

Pemberian dan Bantuan

Pemberian bermaksud wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung keperluan pembelajaran dan pengajaran misalnya Bantuan Per Kapita. Pemberian juga termasuklah wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung pembekalan makanan bermasak atau bahan makanan mentah kepada murid prasekolah iaitu Pemberian Bantuan Makanan Pelajar.

Pemberian Bantuan Per Kapita ( Per Capita Grant - PCG )Peruntukan ini hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Peruntukan ini hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan.

Geran PelancaranPeruntukan ini diberi oleh Bahagian Pembangunan dan Perolehan Kementerian Pelajaran kepada kelas prasekolah dan sekolah yang baru beroperasi. Ia bertujuan membantu pengurusan sekolah bagi memulakan operasi pentadbiran kelas. Kadar adalah ditentukan mengikut kategori sekolah mengikut garis panduan yang disediakan oleh KPM. Bantuan ini akan diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan di bawah lajur Pelbagai dengan menyelenggarakan Akaun Subsidiari. Pengurus sekolah boleh menggunakan

Read More

Jumaat, Jun 18, 2010

Baby Language

According to Dunstan, the five universal words (or sound reflexes) used by infants are:

NehI'm hungry - An infant uses the sound reflex "Neh" to communicate its hunger. The sound is produced when the sucking reflex is triggered, and the tongue is pushed up on the roof of the mouth.

Owh

I'm sleepy - An infant uses the

Read More

Khamis, Jun 17, 2010

Belajar Melukis Tema Diri Saya
Baby Talk

Even from within the womb, babies are trying to communicate. A return kick to a tummy rub, a punch to a loud song, these are the earliest forms of communication. The awareness of speech sounds is also developing at this time. Researchers have been able to determine this by using the fetal heart rate test to track an unborn baby’s heart rate in relation to external sounds. They have discovered that unborn baby’s heart rate will decrease at the sound of their mother's voice (Fitzpatrick, 2002). An important strategy for early promotion of language is introducing the unborn baby different types of speech. Having continual communication is important. By reading stories, singing, and even talking to the baby, parents can help to promote developing language skills.

After birth, and leaving the underwater world of the womb, an infant will begin to vocalize his or her communication. From birth until about 4 months of age, this communication consists mainly of reflexive crying to express feelings (Fitzpatrick, 2002). At this point, it is imperative to continue speaking with the baby. Mirroring sounds and early words, responding to her communication, and answering her cries are all ways to start an infant on the road to speech. Studies of babies’

Read More

Jom Join Peraduan Ini

Sabtu, Jun 12, 2010

Bouncing Putty
Beautiful butterflies, roaring dinosaurs, exotic fish, friendly aliens and so much more can be sculptured with the 21st century favorite play dough – PlayFoam. This classic PlayFoam set brings unlimited creative ideas for your children. PlayFoam consists of remoldable sculpting beads of bright attractive colors. The innovative kids sculpturing material is fun to squish and squeeze. It never dries. Non-toxic. Does not stick to hands or surfaces. And can be used again and again to bring wonderful critters from your child’s imagination into the world of child’s art. This craft is a wonderful idea for a rainy day craft or classroom project, for a birthday party or play date with friends, or quality time that you child can spend with mom, dad or grandparent.

Age: 3 years +

Size: 4.5 x 3 x 8.3 inches

Price : RM70 x 3 set

Perhatian:
Harga di luarnegara adalah USD10.99 setiap set. Tawaran sangat terhad kerana stok yang terhad. Harga yang ditawarkan adalah harga kawan-kawan je...Kalau nak berniaga betul-betul ikut harga mat saleh tu takut tak ada lak kawan-kawan nak beli... Hubungi saya segera kalau berminat ya...


Jumaat, Jun 11, 2010

Wooden Alphabet and Numbers


Wooden Magnetic Alphabet
2 bungkus = RM30
Saiz = 2 inci atau 5.5cm

Wooden Magnetic Numbers
3 bungkus = RM25
Saiz = 2 inci atau 5.5cm

Semua harga adalah termasuk kos posInfo tambahan:

Anda boleh menambah mata yang boleh digerak-gerakkan supaya menarik perhatian kanak-kanak kepada abjad atau angka atau menambah benang bulu di bahagian kepala untuk membentuk rambut. Bahan ini adalah terhad. Kepada anda yang berminat mendapatkannya sila bertindak segera menghubungi saya di talian 019 755 6032.

Rabu, Jun 09, 2010

Cara Membuka CD Cerlang Minda Prasekolah Diri Saya

Langkah 1: Paparan ini akan kelihatan sebaik sahaja cd dimasukkan ke pemacu cakera padat.

Langkah 2: Di pemacu cakera anda akan melihat keseluruhan file utama yang terdapat di dalam cd.


Langkah 3: Klik pada ikon Main.

Langkah 4: Anda akan melihat paparan file yang ada di dalam file Main. Klik pada ikon "start"

Langkah 5: Paparan berikut akan keluar dan anda akan dapat mendengar lagu tema siri Cerlang Minda Prasekolah. Sekiranya ingin melangkau hanya klik pada ikon "Langkau" di bahagian bawah kanan skrin komputer.

Langkah 6: Paparan utama akan muncul. Klik pada ikon Masuk.

Langkah 7: Klik pada ikon Tidak kerana anda baru sahaja membuka cd ini. Ikon Ya hanya diklik bila anda ingin menyambung aktiviti di mana anda telah membukanya terlebih dahulu.

Langkah 8: Paparan menu utama di mana anda boleh memilih aktiviti yang ingin anda lakukan bersama anak-anak / murid-murid.

Langkah 9: Klik pada ikon Keluar jika anda ingin menamatkan aktiviti.

Langkah 10: Inilah paparan akhir perisian ini. Mereka yang tertera namanya di sini merupakan insan-insan yang telah banyak membantu saya menyiapkan projek ini.

Nota:
Kepada rakan-rakan / ibu bapa yang berminat untuk mendapatkan cd ini yang sesuai dengan umur kanak-kanak seawal 3 hingga 9 tahun bolehlah menghubungi saya:

Telefon: 019 7556032

Email: fauziah.arahim@gmail.com.

Harga : RM29 termasuk kos pos

Bank : Maybank 1010 7545 0308

Bukti pembayaran boleh diemail ke alamat email di atas atau menghantar mms ke talian yang tertera. Sila berikan nama dan alamat penuh anda. Terima kasih atas sokongan anda semua.


Worksheets