Ahad, November 30, 2008

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Pusat pendidikan awal kanak-kanak ditubuhkan mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Semua pusat pendidikan awal kanak-kanak mesti akur dengan segala pekeliling yang dikeluarkan dari masa ke semasa untuk menjamin kepatuhan dan keberkesanan perjalanan pendidikan prasekolah. Pusat pendidikan awal kanak-kanak mestilah mematuhi perkara-perkara berikut;

A PEMILIHAN KANAK-KANAK
1. Kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun layak untuk belajar di pusat pendidikan awal kanak-kanak.
2 Keutamaan pemilihan hendaklah diberikan kepada ibu bapa atau penjaganya yang berpendapatan sebanyak RM400.00 ke bawah dan diikuti dengan pendapatan di antara RM401.00 hingga RM800.00 jika masih ada tempat. Kanak-kanak yang ibu bapanya berpendapatan sebanyak RM1000.00 ke atas boleh juga diterima atas alas an tanggungjawab (keramaian anak).
3. Pemilihan kanak-kanak untuk ditempatkan di pusat pendidikan awal kanak-kanak ditentukan oleh jawatankuasa yang dianggotai oleh Guru Besar, Penolong Kanan dan guru prasekolah.
4. Bilangan kanak-kanak di pusat pendidikan awal kanak-kanak antara 10-25 orang.

B. SEMASA DI PRASEKOLAH
1. Waktu belajar tidak melebihi 31/2 jam.
2. Pakaian seragam tidak tetapkan terpulang kepada sekolah masing-masing.
3. Makanan hendaklah disediakan di sekolah atas kadar RM1.50 sehari setiap murid. Tuntutan hendaklah sekali setahun sebagaimana telah ditetapkan.
4. Bantuan per kapita kan diberikan pada kadar RM100.00 bagi setiap kanak-kanak.
5. Tiada dikenakan yuran sekolah tetapi pihak sekolah boleh menetapkannya.
6. Pembantu guru prasekolah akan ditempatkan di setiap pusat pendidikan awal kanak-kanak.
7. Kelas pendidikan awal kanak-kanak hendaklah dikendalikan oleh guru opsyen prasekolah.

C. KEMUDAHAN DI PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
1. Kemudahan yang disediakan termasuk alat permainan di luar bilik darjah dijaga, dibaiki jika rosak dan digunakan dengan rapi. Alat permainan luar yang rosak hendaklah dibaiki dengan segera.
2. Keselamatan murid hendaklah diambil perhatian dengan serius.
3. Kawasan dan tempat, alat permainan luar bilik darjah sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat.
4. Menyediakan alatan/permainan yang perlu dan mencukupi seperti bahan
pengajaran, bantal, apron, berus gigi dan ubat gigi.
5. Menyusun atur bilik darjah seperti yang dikehendaki.
6. Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa dan penjagan sebelum bermulanya sesi persekolahan.


Organisasi Pengurusan

Pengelolaan prasekolah ialah salah satu daripada enam peranan penting pengurusan sekolah selain daripada perancangan, penyelarasan, perhubungan, penyeliaan dan penilaian. Pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan perlaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan pengembelengan semua elemen yang ada di sesebuah pusat prasekolah yang terdiri daripada manusia ( guru, pelajar dan staf sokongan ), material ( bangunan, kawasan, kewangan dan peralatan )

Menurut Hoy dan Miskel ( Hoy dan Miskel, 2001:288) pengelolaan sekolah yang berkesan adalah aspek paling asas dalam pengurusan sekolah. Aspek-aspek yang akan dikelolakan ialah akauntabiliti, pencapaian akademik, piawaian hasil kerja, skor ujian, aktiviti pembelajaran dan
pengajaran, kadar keciciran pelajar, kepuasan bekerja dan budaya pembelajaran produktif. Aspek ini sentiasa berubah mengikut keperluan semasa dan situasi kerana setiap sekolah mencapai keberkesanan dalam pengurusan sekolah dengan kadar yang berbeza. Lantaran itu satu model organisasi berasaskan garis panduan perlu diwujudkan bagi mengukur dan menandai aras keberkesanan pengelolaan sekolah serta cara-cara untuk
mempertingkatkan keberkesanan tersebut.

Dalam pada itu Hopskin dan Leask ( Preedy, Glatter dan Levacic, 1997) turut menyatakan penanda aras pencapaian dalam erti kata ” pengelolaan sekolah yang berkesan ” amat perlu dalam mengelola program dan aktiviti untuk menentukan matlamat dan objektif. Bagi sesetengah penanda aras pernyataan ringkas sudah mencukupi namun demikian terdapat juga penanda aras yang memerlukan perincian spesifik dan merujuk maklumat tambahan yang melibatkan pengukuran kualiti dan komitmen dalam bahagian-bahagian tertentu.

Oleh yang demikian, pembentukan penanda aras berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan pernyataan Cameron, ( Hoy an Miskel, 2001) jelas menunjukkan bagi mewujudkan dan membina penanda aras yang sistematik dan standard. Penanda aras ini dibina berdasarkan program dan aktiviti yang akan dijalankan.

Menurut Eric A Hanushek, pengelolaan sekolah menjadi tidak efektif kerana tidak wujud sebarang pertalian yang konsisten antara variasi-variasi yang terdapat dalam sumber sekolah dengan pencapaian pelajar. Hal ini merangkumi nisbah antara guru dengan murid, kelayakan guru, pengalaman, gaji, perbelanjaan perkapita, input pentadbiran dan kemudahan fizikal. Ibrahim Mamat ( Ibrahim Mamat, 2001 : 167 ) juga menyatakan dalam mewujudkan pengelolaan sekolah yang berkesan, kita
hendaklah mengenal pasti enam bidang pengurusan sekolah iaitu
1. Pentadbiran am
2. Pengurusan kurikulum
3. Pengurusan guru
4. Pelaksanaan kurikulum
5. Pelaksanaan kokurikulum
6. Penyeliaan

Walau bagaimana pun struktur-struktur organisasi setiap agensi adalah berbeza dari aspek-aspek matlamat, objektif dan pelaksanaan sesebuah organisasi.

Kewangan

Kewangan adalah satu bahan pengantaraan dan ditukar ketika membeli sumber yang diperlukan untuk membangun pusat pendidikan awal kanak-kanak. Untuk menukarkan idea menjadi tindakan yang akhir yang terbina pusat pendidikan awal kanak-kanak, beberapa jenis sumber perlu digabungkan dengan betul. Sumber adalah pasif sehingga idea manusia dan tenaga manusia menggerakkannya dan
digunakan untuk mencapai matlamat mereka.

Empat kategori sumber yang diperlukan untuk membina sebuah pusat pendidikan kanak-kanak, berdasarkan formula MESH.
a. M (material)
- Untuk ‘bahan’ yang digunakan di pusat tersebut.

b. E (equipment)
- Untuk ‘peralatan’ termasuklah alat mainan, dapur, pejabat, pengangkutan dan hiasan.

c. S (space)
- Untuk ‘tempat’ (ruang) termasuklah bangunan, taman
permainan dan susunan hiasan. Termasuk juga insuran.

d. H (human)
- Untuk ’tenaga manusia’ termasuklah pengetahuan,
kemahiran dan kebolehan semua untuk membentuk dan
menyampaikan perkhidmatan. Pengendalian pusat pendidikan awal kanak-kanak memerlukan pengagihan kewangan yang bijaksana. Kealpaan dalam pengagihan
dan mengurus kewangan yang ada akan mendatangkan masalah dan menjejaskan pelaksanaan pembelajaran di pusat pendidikan ini. Oleh itu pengurusan kewangan yang baik dan teratur hendaklah dirancang dan sentiasa dikemas kini.

a Peruntukan Makanan
1. Perancangaan Peruntukan Makanan/Minuman
2. Perancangan Menu Bulanan
3. Anggaran Perbelanjaan
i. Bahan Basah
ii. Bahan Kering
4. Tuntutan Perbelanjaan Bulanan
5. Buku Tunai - Pendapatan & Perbelanjaan
6. Fail Kewangan
- Surat Tuntutan Perbelanjaan
- Baucer Bayaran (sertakan resit)

b Peruntukan Perkapita
1. Perancangan Perbelanjaan
2. Daftar Stok Bekalan Pejabat
- Barang Kekal
- Barang Hapus Kira

c. Perancangan Tahunan Perbelanjaan Peruntukan Wang Makan

Perancangan ini hendaklah disediakan sebelum penggal persekolahan bermula tiap-tiap tahun. Suatu perancangan perbelanjaan tahunan perlu disediakan bagi membolehkan pihak pengurusan prasekolah mengetahui jumlah wang yang diperlukan bagi bulan/penggal tertentu. Perancangan
tahunan ini dapat dijadikan panduan kepada pihak pengurusan prasekolah bagi mengeluarkan wang peruntukan terlebih dahulu kepada guru prasekolah,
bagi keperluan membeli bekalan makanan/minuman, untuk bulan tertentu.

Guru tidak perlu menggunakan wang peribadi terlebih dahulu untuk perbelanjaan makan/minum murid-murid. Di prasekolah Kementerian Pelajaran, makan minum murid-murid prasekolah hendaklah diuruskan dan disediakan oleh guru/pengasuh kelas prasekolah yang bertugas. Pihak
pengurusan prasekolah tidak dibenarkan sama sekali menggunakan perkhidmatan kantin/koperasi sekolah dalam pengurusan/penyediaan makan minum murid-murid prasekolah.

d. Penyata Kewangan Bulanan
Di prasekolah Kementerian Pelajaran, status penyata kewangan bagi catatan penerimaan dan perbelanjaan wang peruntukan yang diterima oleh guru /pengasuh daripada Guru Besar (sebagaimana perancangan tahunan), perlu disediakan oleh guru/pengasuh secara kemaskini tiap-tiap bulan. Penyata ini perlu disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar pada akhir bulan dan
dianggap sebagai dokumen sokongan bagi pengurusan perbelanjaan wang peruntukan prasekolah. Ianya wajar diteliti dan diperiksa oleh audit sekolah.

Penyata kewangan ini perlu disediakan di dalam suatu buku tunai khas.


Jumaat, November 28, 2008

How to Become a Preschool Teacher

By PamelaHilton

Being a Preschool teacher can be challenging, but the benefits make the job worth it. While all child care jobs have a reputation for not paying well, the emotional benefits are very fulfulling.

Step 1
In order to become a respected Preschool teacher, you need experience working with children. In the process of working on getting the schooling that you need, try getting as much experience as possible. You may want to get a job at a day care or even volunteer in your community if no paying jobs are available.

Step2
Check the state licensing requirements for Lead Teacher in your area. At many schools, an Associate's degree or even simply enough experience will land you a Lead Teacher position. Find out exactly what you need to have so you can get it and then put it on your resume. Employers will be impressed that you are already aware of the licensing requirements.

Step 3
Check into the schooling that you may need to obtain. You may not even need a degree in your state to teach Preschool, but it is certainly helpful to have one in Early Childhood Studies or Early Childhood Education. These degree programs will offer courses designed to instruct you in teaching children music, math, art, etc. There will also be classes to inform you of child development stages. Look into free seminars and training courses in your area as well.

Step 4
Make a portfolio. Use ideas from your past experience and from your college classes to make an idea binder. Organize the binder and fill it with sample lesson plans, activity plans, or bulletin board ideas. Employers will want to see that you come to the table with your own thoughts.

Step 5
Make an impressive resume. Do an online search for "sample lead teacher resume" and get ideas from that. Make sure you outline your experience and education, including any special training courses. List duties you have had while caring for children in the past.

Step 6
Once you land a job, maximize your potential by having patience, love for the children, and excellent relationships with employers and parents of the children.

Source:
http://www.ehow.com/how_4492044_become-preschool-teacher.html


Khamis, November 27, 2008

1 2 Buckle My Shoe

1, 2, Buckle my shoe.

3, 4 Shut the door.

5, 6 Pick up sticks.
7, 8 Lay them straight.


9, 10 A big fat hen!


Ahad, November 23, 2008

Perancangan 2009

Saya rancang nak buat:
1. Kalender bulanan macam ni...

2. Classroom Helpers Bulleting Board macam ni...

classroom helpers bulletion board

3. Weather Bulletin Board macam ni...

Bulletin Board Set/Classroom Display Weather

4. Tukar kad papan tanda sudut kepada yang macam ni...

center signs bulletin board set

5. Kad hari jadi mengikut bulan macam ni...

birthday bulletin board set and classroom display

6. Kad Anugerah Murid Contoh ikut bulan macam ni...

Student of the Week Bulletin Board Classroom Display

Dan banyak lagi dan lagi dan lagi dan lagi.... sampai tak tahu nak buat yang mana dulu. Alahai sempat ke siapkan sebelum naik sekolah ni?


Sudut-sudut Pembelajaran

Guru prasekolah atau tadika mesti rajin membuat eksplorasi dalam usaha mewujudkan kelas yang menarik kerana kelas ini merupakan rumah kedua atau pejabat kita yang utama. Maklumlah di Malaysia ini satu kelas prasekolah hanya mengandungi seorang sahaja guru terutamanya bagi sekolah yang tidak membekalkan guru Pendidikan Islam atas alasan kekurangan guru atau masa guru agama terlalu padat padahal mereka telah diberikan kursus sewajarnya oleh pihak Jabatan Pelajaran. Malah kalau masuk pun hanya 2 hari dan ada ketikanya masuk lewat dan pelbagai lagi masalah. Peraturan yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran dipandang sebelah mata padahal di umur ini kanak-kanak perlu didedahkan dengan secara maksimum Pendidikan Islam dan Moral. OKlah kita tinggalkan dahulu masalah pentadbiran itu, biarlah pihak pentadbiran menjawabnya dengan orang atasan dan Allah s.w.t di hari pembalasan kelak kerana gagal memimpin orang-orang bawahannya.

Kelas yang menarik ibarat sebuah rumah yang kita diami. Hari-hari kita akan duduk di situ dari pukul 7.15 pagi hingga ke 1.30 petang ( Ini waktu persekolahan di sekolah saya ). Kita tidak sibuk ke Bilik Guru sebab bilik guru kita sangat luas. Hmm... tidak tahulah kalau ada di kalangan anda memang suka duduk di Bilik Guru untuk bersembang sakan atau membelek katalog perniagaan atau membelek katalog alat solek, pinggan mangkuk dan kasut!. Terus terang saya katakan dalam setahun boleh dikatakan sekali sekala sahaja saya ke Bilik Guru apabila ada tugas yang benar-benar memerlukan saya menjengah Bilik Guru. Malah ada guru yang berbulan-bulan tidak saya temui kecuali di perhimpunan mingguan!.Saya suka duduk di kelas saya sebab di situ adalah "core business" saya. Selepas mengiringi murid-murid pulang biasanya saya ambil masa ke kantin untuk sarapan pagi plus makan tengah hari. Itu rutin harian saya. Saya hanya ke kantin selepas waktu pengajaran tamat. Jarang saya ke kantin sebelum pukul 11 pagi kecuali dalam keadaan yang terdesak. Malah untuk hadiri jamuan sekolah pun saya akan pastikan selepas murid-murid saya pulang semuanya. Mujur orang kantin faham keadaan saya dan pembantu. Kami akan sama-sama ke kantin. Tiada istilah seorang pergi seorang tinggal kerana saya anggap pembantu seperti keluarga sendiri. Jadi saya tidak ada masalah dengan pembantu. Ini memudahkan juga kerja saya bila mana saya perlukan dia membantu menyediakan bahan bantu mengajar di kelas. Hubungan akrab amat penting bagi menjamin kelancaran perjalanan tugas harian kita. Kami akan sama-sama berbincang tentang apa yang akan diletakkan di kelas. Kalau dulu saya sering mendengar ada di kalangan guru seolah-olah menghambakan pembantu mereka. Malah ada yang tergamak menyuruh pembantu memasak makanan untuk makan tengah hari guru dan keluarga dalam waktu persekolahan! Saya kenal guru tersebut dan sekolahnya walaupun bukan sedaerah dengan saya. Tamat cerita di atas. Jom kita tengok apa yang saya temui di internet yang boleh memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.
Peralatan dan sumber

Alat-alat dan bahan-bahan amat penting dalam sesebuah program pendidikan prasekolah kerana ia memberikan arah untuk pengajaran dan pembelajaran. Alat-alat pembelajaran boleh membantu memperkembangkan perkembangan kanak-kanak sama ada dalam aspek fizikal, mental, sosial, emosi ataupun keharmonian. Peralatan boleh meliputi perabot-perabot seperti kerusi, meja, almari dan rak buku serta bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran seperti pensil, buku, pembaris, gam dan juga dan bantu mengajar yang guru gunakan.


Sebagai penganjur sebuah tadika seseorang itu perlu mempunyai kemahiran memilih peralatan dan bahan-bahan untuk digunakan di tadika. Bahan-bahan yang dianggap berkualiti dipandang menarik, sedap disentuh atau dipegang serta teguh. Bahan-bahan perlu juga memenuhi keperluan dan minat kanak-kanak. Keselamatan alat-alat tersebut perlu difikirkan kerana kanak-kanak berinteraksi dengan alat-alat sebagaimana juga mereka berinteraksi dengan guru-guru dan rakan sebaya. Oleh itu, bahan-bahan pembelajaran perlu juga selamat digunakan, iaitu ia tidak bertoksid, bersih dan memiliki tarikan deria seperti warna, tekstur dan bau yang menarik.

Kelengkapan-kelengkapan di tadika perlu menyokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Berbanding dengan plastik dan besi (metal), adalah lebih baik menggunakan perabot dan kelengkapan daripada kayu atau fiber glass. Bangku-bangku dan kerusi perlu sesuai dengan saiz kanak-kanak. Meja yang terlalu besar dan memuatkan ramai kanak-kanak tidak menggalakkan pembelajaran.

Kebanyakannya tadika mempunyai almari dan rak-rak buku yang boleh menyimpan buku-buku dan barang-barang kanak-kanak seperti pensel, kasut, beg, buku dan lain-lain.
Peraturan keselamatan

Ia melibatkan perkara-perkara seperti pertolongan cemas dan langkah-langkah bagi mengelak kemalangan. Selain itu pendedahan maklumat tentang agensi-agensi yang boleh menyumbang memantapkan keselamatan dan kesihatan kanak-kanak akan dapat membantu guru-guru prasekolah untuk memahami bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah merupakan satu proses pendidikan yang didokongi oleh semua pihak.

Konsep keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. Tanpa perlindungan keselamatan, individu akan berasa takut, bimbang atau mudah terdedah kepada sesuatu yang memudaratkannya sama ada secara sedar atau tidak. Oleh itu satu sistem perlindungan yang adil hendaklah diberikan kepada individu supaya dapat memenuhi tuntutan keperluan ketenteraman, kedamaian, perlindungan, bebas dari rasa resah, bebas dari ketakutan yang semuanya merupakan aspek keselamatan. Ketiadaan keselamatan ini akan menimbulkan satu keadaan yang membahayakan kepada manusia.

Penting bagi kanak-kanak prasekolah kerana:
1. Dapat menjalankan aktiviti dengan bebas dan rasa selesa.
2. Membantu menyuburkan nilai mengutamakan keselamatan.
3. Mengelakkan daripada kemalangan yang tidak diduga.
4. Mengelakkan daripada serangan penyakit.
5. Mengelakkan daripada kematian.

Punca kemalangan
1. Penyelenggaraan alat yang kurang kemas.
2. Sikap cuai dan buruk sangka.
3. Tidak menimbulkan kesedaran mendalam.
4. Tidak dijadikan amalan rutin di kelas.
5. Pengurusan bilik darjah yang longgar.

Langkah-langkah keselamatan prasekolah
1. Susunatur ruang pembelajaran dalam bilik darjah.
• Pembahagian ruang mestilah seimbang. Susun atur perabut hendaklah memudahkan pergerakan murid supaya ‘traffic flow’ dalam kelas berjalan lancar.
• Susun atur perabut tidak melindungi pandangan guru untuk melihat pergerakan murid.
• Pastikan peralatan yang membahayakan seperti gunting disimpan di tempat yang selamat.
• Pastikan peralatan elektrik ditutup selepas digunakan.
• Pastikan jeriji besi sentiasa ditutup.
• Pastikan lantai sentiasa kering.
• Pastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap.
• Pastikan ada alat pemadam api dalam keadaan baik.
• Pelan kebakaran perlu ada dan diberi latihan kepada murid.

2. Kawasan bilik penyediaan makanan
• Peralatan yang tajam perlu disimpan di tempat yang selamat.
• Peralatan elektrik sentiasa ditutup selepas digunakan dan diletakkan di tempat yang selamat.
• Lantai dapur sentiasa kering.
• Tabung gas sentiasa dalam keadaan baik.

3. Kawasan bilik air
• Lantai bilik air dalam keadaan selamat untuk digunakan.
• Pencuci tandas disimpan di tempat yang selamat.
• Pam tandas dalam keadaan baik.

4. Kawasan luar bilik darjah
• Ruang di luar prasekolah harus dipagar.
• Permukaan longkang dan permukaan lain yang terbuka mesti ditutup.
• Tapak ruang permainan luar harus ditutup dengan ’rubber tiles’ untuk keselamatan murid jika terjatuh semasa bermain.
• Rumput mestilah dipotong pendek.
• Pastikan benda-benda yang tajam dan merbahaya tiada dalam kawasan prasekokah.
• Pastikan peralatan permainan luar dalam keadaan selamat.
• Jika ada bekas bahan kimia sama ada berbentuk cecair atau serbuk pecah misalnya termos, lampu Kalimantan, bersihkan sebersih-bersihnya
• Bahan-bahan sisa logam, paku atau kaca hendaklah dibuang jauh dari kawasan interaksi kanak-kanak prasekolah.
• Kanak-kanak hendaklah memakai pakaian yang sesuai ketika beraktiviti di padang, di bilik air dan sebagainya.
• Semasa aktiviti di padang, pastikan alat-alat sukan disusun dengan keadaan tidak merbahaya.
• Pastikan kanak-kanak tidak bermain di bawah talian elektrik atau berhampiran suis elektrik, terutama ketika hujan. Petir mudah menyambar kawasan tersebut.
• Sekiranya berlaku kebakaran, pastikan kanak-kanak dikeluarkan dari kawasan kebakaran dengan segera.
• Bunyikan loceng kecemasan sekiranya api marak dengan cepat. Hubungi bomba dan polis jika ada yang terperangkap.
• Keselamatan kanak-kanak juga dapat dipelihara daripada orang-orang yang tidak dikenali. Hubungi pihak yang lebih berkuasa di sekolah terlebih dahulu apabila ada tetamu yang tidak dikenali.

Pendidikan keselamatan kanak-kanak

Pendidikan keselamatan kanak-kanak
• Tulis peraturan keselamatan dan pamer di dinding yang boleh dilihat oleh semua kanak-kanak.
• Adakan latihan menghadapi kecemasan ( fire drill ).
• Ajar langkah-langkah keselamatan jalan raya kepada kanak-kanak seperti menyeberang jalan dan penggunaan lampu isyarat.
• Kanak-kanak diajar keselamatan di air, terutama sebelum
melaksanakan aktiviti berkelah.
• Kanak-kanak diberi penerangan tentang tanda-tanda keselamatan seperti bahan beracun dan selekoh merbahaya.
• Sepadukan tema keselamatan dan kesihatan di dalam pengajaran dan pembelajaran.

Sabtu, November 22, 2008

Classrom Loft

Apakah classroom loft?
Ia merupakan satu ruang di mana kanak-kanak akan memanjat dan membaca di atasnya. Ia seolah-olah sebuah pondok yang diletakkan di dalam kelas.Kenapa saya minat loft?
Ramai guru yang pening kepala setiap kali memikirkan susun atur ruang pembelajaran di kelas. Tidak terkecuali saya. Apa pun saya memang berminat untuk mencari idea-idea baru setiap kali berada di rumah di hadapan komputer dan melayari internet. Saya memang suka apa yang sering saya baca dan temui seperti gambar ini. Sebenarnya saya sudah lama inginkan ruang ini diwujudkan di dalam kelas. Kalau di US harganya boleh mencapai USD4,500. Itu bagi yang sudah siap dibina. Di loft ini saya membayangkan banyak bahan boleh disimpan dan dipamer di sini. Saya boleh letakkan beanbag, anak patung, bongkah dan komputer dan bahan audio video lain. Menarik bukan?

Ruang Pembelajaran

Semasa menyediakan nota kuliah untuk pelajar saya di Institut Perguruan Tun Hussein Onn, saya terjumpa gambar ruang pembelajaran ini...

Sebelum ini saya ada membaca sebuah buku yang diperolehi semasa menuntut di Universiti Malaya dulu. Buku tersebut siap memberikan pelan ukuran yang sesuai. Ruang ini sangat baik kerana ia dapat menjimatkan ruang pembelajaran bagi kelas yang kecil. Ia boleh digunakan sebagai ruang senyap di mana kita boleh meletakkan buku-buku bacaan untuk kanak-kanak. Di ruang bawah pula boleh dipasang buaian untuk kanak-kanak bersantai sambil membaca. Saya pernah mengusulkan supaya ruang ini diwujudkan di sekolah-sekolah tapi siapalah saya... setakat punya ilmu tapi tiada kuasa!. Bagi anda yang punya peruntukan yang lebih di sekolah apa salahnya mencuba. Kalau di Barat, ianya menjadi salah satu ruang yang popular di kalangan kanak-kanak. Hanya masyarakat kita di Malaysia ini sahaja yang banyak sangat pantang larang misalnya tidak boleh memanjat takut jatuh dan segala macam larangan yang buatkan murid kita tidak yakin untuk mencuba.


Saya rimas dengan ruang pembelajaran yang terlalu sempit. Penuh dengan kerusi dan meja hingga menyukarkan laluan kanak-kanak. Ditambah pula dengan kegilaan guru yang suka menggantung segala macam alatan di dinding dan di tengah kelas sehingga dirasakan seolah-olah berada di sebuah pusat membeli belah yang menjalankan jualan mega. Pergh!!!! pening kepala budak-budak melihatnya apatah lagi bila habuk memenuhi ruang yang penuh begitu. Kalau saya yang tua ini boleh hampir pitam apatah lagi kanak-kanak yang ada di kelas tersebut.


Rabu, November 19, 2008

Preschool Planning Guide

By: Laura M. Thurman and Karen B. DeBord
Department of Human Development and Family Studies
University of Missouri-Columbia

Copyright/Access Information

When planning learning for young children, there are several ideas to consider. First, it is especially important to provide activities, projects and themes suited to the age and individual needs of each child. Second, carefully think about each of the following elements while planning.
 • Age appropriateness. Consider the ages of the children in the program. A single age group (all 4-year-olds, for example) has different needs from a mixed age group of preschoolers. The curriculum should be suitable for the developmental level of each age group and should offer a range of activities. Set group goals after assessing the needs of a particular age group.
 • Individual appropriateness. Think about each individual child and focus on his or her development. Children follow similar growth patterns, but the time frame for each child differs. Individual interests, abilities and family background must be understood before you can meet the needs of each child. Goals and objectives should be set for each child.

  Learning is best when new information builds on old knowledge. Planning should center on the child, the family and the child's everyday experiences. As the child develops and grows more independent, he or she becomes less self-centered. This leads to expanding teaching plans.
 • Family and culture. Children should not be separated from their family and culture. Plan activities with respect for family differences and wishes. Involve families in program planning as much as possible, realizing that each family has a different way of contributing. Some families may choose to be very involved, and some may choose not to.
 • Teacher values. Consider what you as a teacher and caregiver believe to be important. Question your own interests, your personal philosophy and the program philosophy.
 • Transitions. A variety of factors such as the length of the day or the daily schedule affect planning. Transitions are times that occur between activities and can disrupt the flow of play. Avoid too many transitions, and give children enough time to become absorbed in their play. A skillful teacher plans carefully to ensure that transition times are smooth.
 • Curriculum. After preliminary planning, it is time to choose (or to help the children and/or parents choose) themes, projects and activities to build the total curriculum. Themes are selected that relate closely to the child's immediate world. For example, activities associated with home, family, yards and neighborhoods hold the most meaning for the youngest child. As children develop, their knowledge base and interests expand. In this same way, new or additional information can be added to the curriculum.
 • Themes can be used for a brief time (for example, "St. Patrick's Day"), but usually should last at least a week. One theme will usually lead to another; for example, "dinosaurs" may lead the children's interests to "bones," "fossils" or "creatures." The teacher's role in planning themes is to observe closely and take notes on the children's interests. Interests are determined by observing and listening to the children's discussions and play. Play cues can aid the teacher in choosing new topics. Teachers help children develop interests through planning and presenting a variety of materials, including books, pictures, activities and explorative projects.
 • Group or individual projects may be ongoing or brief. They can be very child directed mixed with teacher selected. Allowing the child to set the pace and the path of exploration will lead to new ideas and experiences. Projects can be as simple as "mud pies," or as complex as "cameras" and "photography."
 • Activities are specific strategies planned to achieve theme and developmental goals. Making volcanoes, water color painting or scarf dancing are activities. Activities are supported by materials available in the learning centers. Activities may be repeated or may be one-time occasions.
 • Group time. Planning individual times and group times is important. Individual or alone times can be provided by free choice in activities, a quiet area and rest time. Children coming together as a group is often called "group time" or "circle time." The whole group or a few smaller groups may be formed. During these planned times, all areas of development may be addressed in a social setting.

  Songs, finger plays, dramatics, science, math and physical activities can be used during group time. Begin with simple songs and finger plays with groups of children. More complex group activities will be planned as more familiarity with the group occurs. Group times should fit into the whole curriculum and support themes and projects. Plan group opportunities for inside and outside, and for loud and quiet activities.
 • Physical environment. Whatever is planned must be flexible and changeable, depending on the needs of the children and opportunities unseen during initial planning. The most complex part of planning the physical environment is coordinating the learning centers. Learning centers are often permanent areas in the room, with materials that change according to changing themes. An environment that encourages flexibility and spontaneity for children's play is essential. Examples of learning centers, suggestions for materials and role playing ideas include:
  • Dramatic play Dramatic play allows children to construct social and emotional knowledge, role play, and understand other's perspectives.
   • Ideas: Housekeeping; restaurant; grocery store; bakery; flower shop; automobile repair.
  • Prop boxes Prop boxes are excellent for sparking creative play and imaginations. To make a prop box, begin with an empty copier or computer paper box with a lid. Cover the box with contact paper and label it with an appropriate title.
   • Ideas: Office/business box; dress up box; sports shop box; grocery store box; hair salon box; repair shop box; veterinarian box; school box. Think of any kind of situation that might inspire dramatic play for which a prop box could be collected.
   • After selecting certain titles, notify staff members and parents about the prop box project and ask for donations. Shop at local rummage or garage sales or at thrift stores. You may get some bargains - many people are willing to donate or reduce the cost of items for projects like this! Contact local businesses for any contributions - hair salons might have empty shampoo bottles, old haircut capes, etc. Remember to send a note of thanks to any business donors with pictures of the children using a particular box. Post or publish pictures in the parent's newsletters showing the "results" of the collection project.
   • Put one prop box out at a time. When the children begin to lose interest in a particular prop box, try some mixing and matching. Introduce different items and take cues from the children. Their enthusiasm will give direction for new ideas and collections. If a prop box isn't used or seems boring after a while, store it away for a time. A new theme or classroom project might spark interest and different uses for the same box.
  • Block area For maximum use and creativity with dramatic play, the block area works well placed nearby. Like the dramatic area, blocks are extremely valuable for learning about size, quantity, space, length and shape.
   • Ideas: Train station; store; caves; cities and towns; camping.
  • Science Science leads to learning about the child's physical "self" as well as environmental awareness, plants, animals and the world.
   • Ideas: Sea life; insects; machines; tool shop; measuring, pouring, mixing; recycling.
  • Writing area Pre-writing activities serve to help children to build knowledge in all areas of language development, including speaking, writing and pre-reading skills.
   • Ideas: Post office; restaurant; books; valentines; writing individual stories.
  • Book area Book areas encourage children to learn all aspects of printed language, including learning about authors, illustrators or artists, and the value and joy of reading.
   • Books should be chosen according to past and current themes and projects. This area should be cozy, comfortable, well lit, and may be decorated and rearranged according to themes.
   • Sensitivity should be given to gender equality, culture, personal abilities, and race or ethnic background in the story line and pictures in books.
  • Art area Art areas enable children to explore color, form and texture through self-expression and creativity.
   • Ideas: Brushes, paints, markers; molding clay, play dough, rolling pins, child-sized scissors; collage materials; shaving cream; yarn, fabric, tape, glue.
Be creative and imaginative in designing learning centers and materials for each. Other centers could include music, creative expression, manipulatives and puzzles, math and number areas, and the outdoors. Learning experiences happen anywhere a child is encouraged to explore.

When you are planning specific activities, remember to include the development of the whole child. A single activity may involve several aspects of development (thinking, feeling, moving). Teachers must plan for learning to occur in all facets of the child's development.

The Assure Model

(From Instructional Media and Technologies for Learning by Heinich, Molenda, Russell, Smaldino, 1999)

Analyze learners
State objectives
Select instructional methods, media, and materials
Utilize media and materials
Require learner participation
Evaluate and revise

The ASSURE model is an ISD (Instructional Systems Design) process that was modified to be used by teachers in the regular classroom The ISD process is one in which teachers and trainers can use to design and develop the most appropriate learning environment for their students. You can use this process in writing your lesson plans and in improving teaching and learning.

The ASSURE model incorporates Robert Gagne's events of instruction to assure effective use of media in instruction.

Analyze learners

Before you can begin, you must know your target audience (your students). You need to write down the following information about your students:

General characteristics - grade, age, ethnic group, sex, mental, emotional, physical, or social problems, socioeconomic level, and so on.

Specific entry competencies - prior knowledge, skills, and attitudes.
Learning styles - verbal, logical, visual, musical, structured, and so on.

State objectives

Once you know your students, you can begin writing the objectives of your lesson. Objectives are the learning outcomes, that is, what will the student get out of the lesson?

The ABCD's of writing objectives are:

 • Audience (who are your students?)
 • Behavior to be demonstrated
 • Conditions under which the behavior will be observed
 • Degree to which the learned skills are to be mastered.


Example: Fifth grade social studies students (Audience) will be able to name at least 90% (Degree) of the state capitols (Behavior) when given a list of states (Condition).

Select instructional methods, media, and materials

Once you know your students and have a clear idea of what they should get out of the lesson, then you are ready to select the:

 • Instructional method that you feel is most appropriate to meet the objectives for these particular students.
 • Media that would be best suited to work with your instructional method, the objectives, and your students. Media could be text, still images, video, audio, and computer multimedia.
 • Materials that provide your students with the help they need in mastering the objectives. Materials might be purchased and used as is or they might need some modifications. You can also design and create your own materials for the students to use. Materials would be specific software programs, music, videotapes, images, but would also be equipment, i.e., overhead projector, computer, printer, scanner, TV, laserdisk player, VCR, and so on.
Utilize media and materials

Now it's time to do your lesson and use the media and materials that you have selected. You should always preview the materials before using them in a class and you should also use the equipment in advance to be sure it works and you know how to use it. If you use electronic equipment, don't assume that everything will work. Be sure to have a plan B. Hardware and software are created by humans. Humans make mistakes and so software has mistakes in it. Hardware can malfunction. Don't get discouraged if technology lets you down. Make sure that your instructional materials are suitable and working the best you can and then use it in the classroom.

Require learner participation

Remember, students learn best when they are actively involved in the learning. The passive learner has more trouble learning whatever we try to pour into his/her brain. Whatever your teaching strategy, you can incorporate questions and answers, discussions, group work, hands-on activities, and other ways of getting students actively involved in the learning of the content. It is up to you, the teacher, to make sure that all your students have opportunities to participate in the learning activities in the unit plan. Avoid lecturing for an entire hour. Listen to your students and allow them to become aware of the content. Allow them to learn as opposed to trying to "teach" them.

Evaluate and revise

This last stage is often neglected but it is the most important one. Anyone can develop a lesson and deliver it, but really good teachers must reflect upon the lesson, the stated objectives, the instructional strategy, the instructional materials, and the assessment and determine if these elements of the lesson were effective or if one or more of them need to be changed the next time the lesson is done. Sometimes a lesson may seem like it would be great, at least on paper. But then when you actually teach the lesson with a specific set of students, you might discover there were several things that did not seem to work. Your expectations might be too high or too low. The materials used might not have been appropriate for the grade level or the material might not be very motivating. The instructional strategy might not have got students interesting in participation or the strategy might have been difficult for you to manage. The assessment you used might have shown that students didn't learn what you tested for. This might mean that you did not accurately test for the stated objectives, the method of assessment needs to be revised, or the lesson did not permit enough time for the students to master the objectives.

You are not a bad teacher if a lesson does not work. You are a bad teacher if you don't reflect upon your lessons and work on revising elements of the lesson until your students become successful learners.

Selasa, November 18, 2008

Menentukan Matlamat dan Objektif Prasekolah

Di negara kita kebanyakan pusat-pusat prasekolah dijalankan oleh pelbagai agensi yang berbeza seperti agensi kerajaan KEMAS, FELDA, Jabatan Perpaduan, Prasekolah Kementerian Pelajaran dan swasta. Memandangkan pusat-pusat prasekolah ini dikendalikan oleh pihak-pihak yang berbeza maka dari segi matlamat dan objektif penubuhannya juga berbeza. Kepentingan kepada pengajaran 3M membuka mata masyarakat tentang pentingnya pendidikan di peringkat prasekolah. Ibu bapa berlumba-lumba memilih pusat prasekolah yang dapat memenuhi harapan dan kehendak mereka. Inilah yang mendorong munculnya pusat prasekolah seperti cendawan tumbuh pada masa sekarang. Pemilihan pusat prasekolah oleh ibu bapa adalah berlandaskan kualiti yang dimiliki oleh sesuatu pusat prasekolah yang menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak. Pusat prasekolah yang mempunyai matlamat dan objektif yang menepati kehendak dan harapan akan lebih menjadi tumpuan ibu bapa.

Terdapat pelbagai kualiti pusat prasekolah yang perlu difikirkan bersama-sama ada penubuhannya menepati matlamat dan objektif atau pun tidak. Di antara penemuan penubuhan pusat prasekolah adalah seperti berikut:
1. Ada sesetengah pengusaha pusat prasekolah tidak melaksanakan program mereka dengan bersungguh-sungguh.
2. Ada pula yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata.
3. Ada pengusaha pusat prasekolah hanya mementingkan akademik semata-mata
4. Ada pengusaha pusat prasekolah yang memberi penekanan kepada aspek sosialisasi kanak-kanak.

Sebagaimana Kementerian Pelajaran Malaysia, matlamat penubuhan pusat prasekolah secara umumnya adalah untuk memberi peluang yang sama kepada semua kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan pada umur seawal 4 tahun. Objektif dan matlamat pendidikan prasekolah menggambarkan harapan dan jangkaan yang perlu dicapai oleh kanak-kanak prasekolah. Di sini mari kita lihat apakah penentuan matlamat dan objektif pendidikan prasekolah yang telah dibentuk oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke tahun satu di sekolah rendah. Pendidikan prasekolah membolehkan kanak-kanak mencapai
tujuan berikut :
i. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep kendiri yang positif yang menjadi warganegara yang patriotik;
ii. Menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran bahasa untuk berkomunikasi;
iii. Menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Cina dan bahasa Tamil;
iv. Menggunakan bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;
v. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid-murid beragama Islam;
vi. Mengamalkan nilai-nilai murid dalam kehidupan seharian;
vii. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah;
viii. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial;
ix. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik; dan
x. Mempunyai daya kreatif dan estetika unuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.

Walau bagaimanapun secara umumnya apa yang perlu kita faham bahawa prasekolah merupakan tempat kanak-kanak mula belajar membiasakan diri dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Di mana mereka berpeluang berinteraksi bersama rakan, meningkatkan kemahiran-kemahiran perkembangan menyeluruh mereka di samping meningkatkan keupayaan berkomunikasi. Peruntukan suatu alam persekitaran yang kaya dan menggalakkan potensi maksimum kanak-kanak ini boleh diwujudkan di pusat prasekolah.

Langkah-Langkah Merancang Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Kualiti pendidikan prasekolah adalah bergantung kepada bagaimana pengurusan prasekolah itu dirancang secara keseluruhannya. Di Malaysia pendidikan prasekolah merupakan satu program di luar sistem pendidikan formal yang tidak dicapai oleh pendidikan ’statutory’. Namun demikian pendidikan prasekolah di Malaysia telah berkembang dengan pesatnya sehingga pada tahun 1995 terdapat 10,350 pusat prasekolah di seluruh negara dengan enrolmen kanak-kanak berjumlah 447,420 orang. Kesedaran
masyarakat terhadap perlunya pendidikan di peringkat awal ini menjadi titik tolak kepada perkembangan penubuhan pusat-pusat prasekolah yang menjadi seperti cendawan tumbuh sekarang. Semasa merancang penubuhan sesebuah prasekolah perkara utama yang
perlu diberi perhatian ialah :
- Menentukan matlamat & objektif
- Tinjauan kebolehbinaan
- Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan, ruang dan persekitaran
- Bangunan
- Kewangan
- Organisasi pengurusan
- Peraturan dan undang-undang
- Peralatan dan sumber

Sabtu, November 15, 2008

Tambah Pendapatan


Bagi anda yang ingin menambah pendapatan melalui blog, jom cuba Nuffnang. Sekurang-kurangnya dengan memasang iklan di blog anda akan dapat membelikan sesuatu kepada murid-murid anda apabila jumlah iklan menjejak ke angka RM50.00. Cek akan dikirimkan kepada anda. Tidak rugi untuk mencuba. Malah kalau ada rezeki, duit itu boleh anda gunakan untuk membayar bil internet rumah anda.

An overview

Nuffnang.com is Asia’s first and leading blog advertising community.

Our online platform allows advertisers to serve graphic or video based advertisements onto the thousands of local blogs that are signed up with us.

To date, over 40,000 bloggers have signed up with our platform in Singapore and Malaysia.

Their ranks grow everyday.

Our advertiser rollcall includes bluechips such as Citibank, Honda, Walls, AirAsia, Nokia, Nike, Nescafe, Twisties, and more.

Beyond blog advertising, we also pride ourselves in being a community for bloggers by bloggers.

Nuffnang has been featured on mainstream newspapers like The Star, Malaysia and The Sunday Times, Singapore, amongst other media. Check it out here .


Jumaat, November 14, 2008

Tamat Sesi 2008

Hari ini merupakan hari terakhir persekolahan bagi sesi 2008. Hari ini juga saya diarahkan untuk menyiapkan rangka perbelanjaan kelas prasekolah bagi sesi 2009. Pening juga merangkakan perbelanjaan. Apapun saya merancang untuk membuat sendiri kertas lembaran kerja mengikut modul yang telah saya rancang selama ini. Bagi setiap orang murid akan dibekalkan sebanyak 44 mukasurat latihan bertulis setiap minggu yang merangkumi Komponen Perkembangan Bahasa, Komponen Perkembangan Kognitif, Estetika dan Daya Kreatif serta Pendidikan Islam.

Kami guru-guru di SK Datuk Usman Awang belum boleh bercuti lagi kerana sepanjang minggu hadapan pihak sekolah akan mengadakan siri kursus dalaman bagi guru-guru bermula pada pukul 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Lokasi adalah di Makmal Komputer sekolah. Saya ditugaskan untuk menyampaikan ceramah berkaitan blog pada hari Isnin, 18 November 2008 mulai pukul 8.00 hingga 10.00 pagi.

Selepas tamat minggu pertama, pada 25 November 2008, saya akan mula menjalankan tugas sambilan di Institut Perguruan Tun Hussin Onn Batu Pahat. Pada hari Khamis, 27 November 2008, saya dan pentadbiran sekolah akan mengadakan mesyuarat bagi ibu bapa dan penjaga kanak-kanak yang akan memasuki kelas prasekolah 2009 . Manakala pada 1 hingga 3 Disember 2008 dan 22 Disember 2008, saya akan sekali lagi berada di IPTHO Batu Pahat. Cuti yang agak sibuk dengan persiapan nota kuliah, penyediaan soalan dan penandaan kertas peperiksaan bagi guru-guru yang mengikuti Kursus Dalam Cuti Prasekolah. Maklumat ini belum saya terima secara bertulis. Ianya hanya disampaikan secara lisan oleh Cik Alimah Atan yang bertindak sebagai penyelaras program KDC Prasekolah IPTHO. Oleh itu mungkin saya akan jarang mengemaskini blog ini sepanjang cuti hujung tahun ini. Kepada anda semua yang sering mengikuti blog ini, ucapan dari saya...

Khamis, November 13, 2008

Photoscape


Saya ingin memperkenalkan perisian yang menarik ini. Anda boleh menggunakannya untuk membuat laporan aktiviti sekolah, laporan di blog atau sekadar suka-suka untuk gambar-gambar kenangan. Ianya dapat memuatkan banyak gambar dalam sekeping frame. Kalau nak masukkan gambar satu persatu mesti leceh. Di sini serba ringkas saya lampirkan apa yang terkandung di laman web http://www.photoscape.org/

Photoscape is the fun and easy photo editing software that enables you to fix and enhance photos.

Key Features
 • Viewer: View your folders photos, slideshow
 • Editor: resizing, brightness and color adjustment, white balance, backlight correction, frames, balloons, mosaic mode, adding text, drawing pictures, cropping, filters, red eye removal, blooming
 • Batch editor: Batch editing multiple photos
 • Page: Make one photo by merging multiple photos at the page frame
 • Combine: Make one photo by attaching multiple photos vertically or horizontally
 • Animated GIF: Make one animation photo with multiple photos
 • Print: Print portrait shot, carte de visite, passport photo
 • Splitter: Divide a photo into multiple parts
 • Screen Capture: Capture your screenshot and save it
 • Color Picker: Zoom in screen on images, search and pick the color
 • Rename: Change photo file names in batch mode
 • Raw Converter: Convert RAW to JPG

SELAMAT MENCUBA

Isnin, November 10, 2008

Hari GraduasiHari Graduasi 2008

Hari yang ditunggu sudah tiba. Waktu bergambar begini memang saya suka untuk mencuba bakat menyolek murid-murid. Jom tengok...
Intan Sofea

Nur Aliyana Zahidah

Nurul Audah Fateha

Nur Aina Haziqah

Syabilatul Ebtihaj

Intan Nur Hamizah

Fatin Nur Shahira

Qasrina

Nur Fatin Nabila

Muhammad Amir Aiman

Muhammad Harriz

Muhammad Hazim

Ahmad Afif

Muhammad Haikal Daniel

Muhammad Shafaat

Muhammad Fareed Akmal

Muhammad Fakhrul Harris

Muhammad Rashidi

Muhammad Syahrul Nizam

Faiz Sirajuddin

Zulharis

Muhammad Nazim

Azwan

Ahmad Zharif

Worksheets